REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "51"

1.   Udział w zajęciach z pływania jest dobrowolny. Mogą w nich uczestniczyć dzieci i młodzież, których rodzice wyrażają zgodę.

2.   W zajęciach z pływania mogą uczestniczyć dzieci i młodzież bez przeciwwskazań zdrowotnych. Obowiązkiem rodziców jest skonsultowanie stanu zdrowia dziecka z lekarzem.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym (SARS-COV-2) obowiązujących na terenie pływalni SP nr 51.

3.   Uczestnicy zajęć zobowiązani są do respektowania regulaminu pływalni i obiektów SP nr 51.

4.   Instruktorzy prowadzący zajęcia biorą odpowiedzialność za dzieci w czasie zajęć.

5.   Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach w szatniach, w drodze na zajęcia i z zajęć.

6.   Członkowie sekcji sportowej  opłacają stałą miesięczną składkę.

7.   Uczestnicy zajęć sportowo – rekreacyjnych uiszczają składki zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych terminach.

8.   O rezygnacji z zajęć należy wcześniej poinformować instruktora.

9.   Nieobecność w zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia wysokości składki. O zwolnieniu z części lub całości składki w wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, wypadek, długotrwały uraz) decyduje instruktor i zarząd klubu. Opuszczone zajęcia można odrabiać z innymi grupami.

10.   Ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych jest dobrowolne, dokonują go rodzice (Uwaga – ubezpieczenie szkolne u niektórych ubezpieczycieli nie obejmuje zajęć sportowych).

11.   Rodzice zapisujący dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji klubowej (dzienniki, deklaracje, listy wpłat itp.), filmowanie w celach dydaktycznych i zamieszczanie fotografii na stronie klubowej (zdjęcia z zawodów, obozów itp.)

12.   W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje zarząd klubu.